Kandydaci do Rady Powiatowej Śląskiej Izby Rolniczej powinni czytelnie wypełnić:

Zgłoszenie kandydata, którego wzór określa załącznik nr 9 oraz 9a uchwały nr 1/2019 KRIR z dn.25.02.2019r.

Zgłoszenie kandydata

Zgłoszenie kandydata (Osoby prawnej)

Do zgłoszenia załącza się:

1) listę co najmniej 50 członków danej izby rolniczej, posiadających prawo wyborcze w okręgu wyborczym, w którym dokonywane jest zgłoszenie, a w okręgu wyborczym, w którym liczba członków danej izby wynosi mniej niż 50, listę co najmniej 10% członków danej izby posiadających czynne prawo wyborcze w danym okręgu wyborczym, popierających zgłoszenie kandydata; wzór listy określa załącznik nr 10 oraz 10a ww. uchwały KRIR,

Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury

Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury (Osoby prawnej)

2) pisemne oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie w danym okręgu wyborczym - wg załączonego wzoru,

Oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie

3) oświadczenie kandydata o niekaralności  za przestępstwo umyślne pod rygorem odpowiedzialności z art. 233  § 1  Kodeksu  Karnego – wg załączonego wzoru,

Oświadczenie o niekaralności

4) zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 11 ww. uchwały KRIR .

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

W przypadku gdy zgłoszenia dokonuje osoba upoważniona przez kandydata dodatkowo załącza się :

1) Pisemne upoważnienie do dokonania zgłoszenia, podpisane przez kandydata, z oznaczeniem imion, nazwiska i adresu zamieszkania oraz numer i seria dowodu osobistego osoby upoważnionej do dokonania zgłoszenia,

2)  Jeżeli zgłoszenie kandydata dokonywane jest w imieniu osoby prawnej:

Dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę i adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawiciela, oraz imiona i nazwisko oraz adres zamieszkania przedstawiciela, wydany najpóźniej na 3 miesiące przed terminem wyznaczonym jako termin wyborów.

3) zgodę osoby zgłaszającej na przetwarzanie danych osobowych, której wzór stanowi załącznik nr 11 ww. uchwały KRIR .

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie, a kandydować można tylko w jednym okręgu wyborczym.

Czytelnie wypełnione dokumenty należy przesłać lub złożyć w nieprzekraczalnym terminie (decyduje data wpływu do Biura ŚIR) do dnia 05 lipca 2019 r. do godziny 18:00, na adres:

Śląska Izba Rolnicza

ul. Jesionowa 9A

40-159 Katowice

2019 - Śląska izba rolnicza. Wszelkie prawa zastrzeżone. Joomla Templates.